با دوست انگلیسی ام که برای اولین بار به تهران آمده بود قدم می زدیم. همچنان که به خانم های رهگذری که آرایشی تند و غلیظ داشتند با تعجب نگاه می کرد، گفت در تهران چقدر هنرپیشه وجود دارد!

آیا می دانید اولین زنی که بخاطر آرایش زیاد مُرد که بود؟